WIEGMAN VERHUUR

HUURVOORWAARDEN

AUTOVERHUUR WIEGMAN TERSCHELLING

Let op: Het is niet toegestaan om zich met de auto op onverharde wegen te begeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: duinen, bospaden, fietspaden door bos en duin en het strand. Bij overtreding van dit verbod,
is de verhuurder ten alle tijde gerechtigd de auto in beslag te nemen.

Artikel 1
De huurder wordt geacht de auto in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de auto in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de autoin eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt 100 euro.

Artikel 2
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde auto toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de auto contant aan de verhuurder voldoen.

Artikel 3
Besturen van de huurauto's is enkel toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder in het bezit van een geldig rijbewijs.

Artikel 4
Het gehuurde is W.A. verzekerd. Voor zover er sprake is van een eigen risico, komt deze volledig ten laste van de huurder. huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 5
De verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde auto naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de auto, daar deze door verhuurder niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 7
De huurder zal als een goed beheerder het door hem gerhuurde auto verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde auto aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9
Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcohol,drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor- en tijdens de rit.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Een of meerdere personen te vervoeren (uitgezonderd de auto's).

Artikel 10
Het huren van de auto geschiedt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode, aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 11
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

auto terschelling online huren